ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

'Εργα Στρατηγικής Σημασίας

Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Κοινωνική Ένταξη

Ειδικός Στόχος

Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Συνοχή

Προϋπολογισμός Έργου

€48 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
1ο τρίμηνο 2021 - 4ο τρίμηνο 2029

Παγκύπρια

Δικαιούχος/ Φορέας Υλοποίησης
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

22406618

gantoniou@sws.dmsw.gov.cy

Σύντομη περιγραφή/Στόχος

Το Έργο της Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) αφορά στον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών με στόχο την παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Κυριότερο στόχο της αναδιάρθρωσης αποτελεί η ενδυνάμωση και η διασφάλιση των δικαιωμάτων ευάλωτων ατόμων του πληθυσμού, η βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και η ανάπτυξή τους, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, επιτυγχάνοντας έτσι την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο του Έργου της Αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ, οι κυριότερες Δράσεις που θα προωθηθούν είναι:

  1. Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης, των μεθόδων και αρχών εργασίας των ΥΚΕ
  2. Η αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ
  3. Η εκπαίδευση των Λειτουργών και των διευθυντικών στελεχών των ΥΚΕ
  4. Η δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου με παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή για 24ωρη εξυπηρέτηση
  5. Η εξασφάλιση Κοινωνικών Λειτουργών σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ATA)
  6. Η εξασφάλιση υπηρεσιών από επαγγελματίες Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους και Αξιολογητές Κοινωνικών Αναγκών μέσω προκήρυξης, για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για ενίσχυση της πολυθεματικής/διεπιστημονικής παρέμβασης
  7. Η εξασφάλιση υπηρεσιών από Συνοδούς/Μέντορες για παιδιά και Συνοδούς για άτομα με αναπηρίες μέσω προκήρυξης, για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά των εν λόγω υπηρεσιών.
Πρόοδος/Στάδιο Υλοποίησης

Η υλοποίηση της Δράσης (5) άρχισε μέσα Μαρτίου 2023, με την πραγματοποίηση των πρώτων εκπαιδεύσεων στην ομάδα του Προγράμματος (αποτελούμενη από Κοινωνικούς Λειτουργούς πρώτης γραμμής και Κοινωνικούς Λειτουργούς για εποπτεία και διοικητική υποστήριξη) της οποίας μισθώθηκαν οι υπηρεσίες. Σκοπός των εκπαιδεύσεων είναι η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της ομάδας του Προγράμματος με τις ΥΚΕ. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη Δράση (6) και τη Δράση (7) που αφορούν στην ενίσχυση της πολυθεματικής προσέγγισης, ολοκληρώθηκε η δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από επαγγελματίες Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους και Αξιολογητές Κοινωνικών Αναγκών και από Συνοδούς/Μέντορες αντίστοιχα και έχουν υπογραφεί οι σχετικές Συμφωνίες Πλαίσιο. Η υλοποίηση των προγραμμάτων άρχισε, ωστόσο εντός του 2023 θα γίνουν ενέργειες για: (α) εξεύρεση επιπρόσθετων επαγγελματιών ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των ΥΚΕ και (β) βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών.  

Οι υπόλοιπες Δράσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού και ετοιμασίας των σχετικών εγγράφων προσφορών.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Οι δράσεις του Έργου αναμένεται να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των ΥΚΕ, μέσα από τη βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας τους, με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας και προσιτότητας των ΥΚΕ στον πολίτη και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]