ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

'Εργα Στρατηγικής Σημασίας

Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Κοινωνική Ένταξη

Ειδικός Στόχος

Κοινωνική Ένταξη & Κοινωνική Συνοχή

Αναδιάρθρωση-Υπηρεσιών-Κοινωνικής-Ευημερίας-(ΥΚΕ)
Προϋπολογισμός Έργου

€48 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
1ο τρίμηνο 2021 - 4ο τρίμηνο 2027

Παγκύπρια

Δικαιούχος/ Φορέας Υλοποίησης
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

22406618

gantoniou@sws.dmsw.gov.cy

Οπτικοακουστικό Υλικό
Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς
Σύντομη περιγραφή/Στόχος

Το Έργο της Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) αφορά στον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών με στόχο την παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ολιστική στήριξη των ατόμων και των οικογενειών, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Κυριότερος στόχος της αναδιάρθρωσης αποτελεί η ενδυνάμωση και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ατόμων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, η βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και η ανάπτυξή τους, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, επιτυγχάνοντας έτσι κοινωνική ενσωμάτωση.

Στο πλαίσιο του Έργου της Αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ, οι κυριότερες Δράσεις που θα προωθηθούν είναι:

  1. Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης, των μεθόδων και αρχών εργασίας των ΥΚΕ.
  2. Η αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ.
  3. Η κατάρτιση των Λειτουργών και των Διευθυντικών Στελεχών των ΥΚΕ σε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης βάσει αναγκών σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες που αφορούν διοίκηση (ηγετικές και διοικητικές ικανότητες), ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικός σχεδιασμός.
  4. Η δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου με παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή για 24ωρη εξυπηρέτηση.
  5. Η εξασφάλιση Κοινωνικών Λειτουργών και εποπτείας αυτών σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ATA).
  6. Η εξασφάλιση υπηρεσιών από επαγγελματίες Ψυχολόγους και Αξιολογητές Κοινωνικών Αναγκών μέσω προκήρυξης, για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για ενίσχυση της πολυθεματικής/διεπιστημονικής παρέμβασης.
  7. Η εξασφάλιση υπηρεσιών από Συνοδούς/Μέντορες για ενίσχυση της διαχείρισης αναγκών των παιδιών υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας των ΥΚΕ και Συνοδούς για ενίσχυση της διαχείρισης αναγκών των ΑμεΑ που διαμένουν στα Κρατικά Ιδρύματα των ΥΚΕ, μέσω προκήρυξης, για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά των εν λόγω υπηρεσιών.
  8. Η εξασφάλιση υπηρεσιών από επαγγελματίες για την παροχή επαγγελματικής εποπτείας στους Λειτουργούς των ΥΚΕ μέσω προκήρυξης, για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά των εν λόγω υπηρεσιών με στόχο την δημιουργία ασφαλούς πλαισίου υποστήριξης σε προβλήματα, που συναντά ο κάθε επαγγελματίας Λειτουργός των ΥΚΕ στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός του, στη συναισθηματική έκφραση και διαχείριση προσωπικών δυσκολιών λόγω της εξυπηρέτησης δύσκολων περιπτώσεων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας των αποτελεσμάτων στους εξυπηρετούμενους, στους φροντιστές ή/και στις οικογένειες των εξυπηρετουμένων και στο προσωπικό των ΥΚΕ.
  9. Διενέργεια μελέτης για το σύστημα παιδικής προστασίας στην Κύπρο, καθώς επίσης Κατάστρωση και Υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Παιδική Προστασία.

Πρόοδος/Στάδιο Υλοποίησης

Όσον αφορά στη Δράση (3), βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. 

Η Δράση (5) υλοποιείται με την εφαρμογή του Προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» και την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων στην ομάδα του Προγράμματος (αποτελούμενη από Κοινωνικούς Λειτουργούς πρώτης γραμμής και Κοινωνικούς Λειτουργούς για εποπτεία και διοικητική υποστήριξη). Σκοπός των εκπαιδεύσεων είναι η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της ομάδας του Προγράμματος με τις ΥΚΕ.

Τον Απρίλιο του 2023 ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών από όλους τους Φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και συνεχίστηκαν οι σχετικές επιμορφώσεις/συναντήσεις τόσο στις τοπικές αρχές όσο και στα γραφεία των ΥΚΕ, με σκοπό τη συνεχιζόμενη ενημέρωση/επιμόρφωση, παρακολούθηση της προόδου και εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος. Στις 4/5/2023 πραγματοποιήθηκε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την ευρεία επικοινωνία της έναρξης λειτουργίας του προγράμματος. Περαιτέρω άρχισαν οι πρώτες διαβουλεύσεις με τις Ενώσεις Κοινοτήτων και Δήμων για την γεωγραφική επέκταση του Προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης. Επιπλέον, στις 28/3/2024 πραγματοποιήθηκε συνέδριο το οποίο περιλάμβανε υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ των ΥΚΕ, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Δημάρχων/ Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων για την παγκύπρια υλοποίηση της σχετικής δράσης/Προγράμματος.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη Δράση (6) και τη Δράση (7) που αφορούν στην ενίσχυση της πολυθεματικής προσέγγισης, ολοκληρώθηκε η δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από επαγγελματίες Ψυχολόγους και Αξιολογητές Κοινωνικών Αναγκών και από Συνοδούς/Μέντορες αντίστοιχα και έχουν υπογραφεί οι σχετικές Συμφωνίες Πλαίσιο. Η υλοποίηση των προγραμμάτων άρχισε, ωστόσο αναμένεται να γίνουν ενέργειες για: (α) εξεύρεση επιπρόσθετων επαγγελματιών ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των ΥΚΕ και (β) βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών.  

Η δράση (8) υλοποιείται και συνεχίζεται η παροχή εποπτείας σε Λειτουργούς που επέδειξαν ενδιαφέρον. Κατά το 2024 αναμένεται επίσης η περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος. 

Οι υπόλοιπες Δράσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού και ετοιμασίας των σχετικών εγγράφων προσφορών.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Οι δράσεις του Έργου αναμένεται να συμβάλουν στον συνολικό εκσυγχρονισμό των ΥΚΕ, μέσα από τη βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας τους, με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου είναι η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας στη διαχείριση περιπτώσεων, αύξηση της προσβασιμότητας και προσιτότητας των ΥΚΕ στον πολίτη και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]