ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

'Εργα Στρατηγικής Σημασίας

Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και άλλες δράσεις προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ενέργεια & Περιβάλλον

Ειδικός Στόχος

Προστασία & Διατήρηση Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας

Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και άλλες δράσεις προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας
Προϋπολογισμός Έργου

€16,5 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
4ο τρίμηνο 2022 -
3ο τρίμηνο 2025

Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα

Δικαιούχος/ Φορέας Υλοποίησης Τμήμα Δασών

22805504

siezekiel@fd.moa.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το Έργο, που θα χρηματοδοτήσει τις κυριότερες δράσεις του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα, στοχεύει στην προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του ΕΔΠ μέσω δράσεων αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιοχών, διατήρησης ειδών πανίδας και χλωρίδας και δημιουργίας υποδομών.
Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν δύο δράσεις συνολικής αξίας €16,5 εκ., που αποτελούν την βάση για την επίτευξη των στόχων του ΣΑΑ του ΕΔΠ ως εξής:

1η Δράση: «Βελτίωση μέρους του Κύριου Οδικού Δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα – Φάση Α’»
Το Έργο αποτελεί την πρώτη Φάση βελτίωσης των υφιστάμενων δρόμων του κύριου οδικού δικτύου του EΔΠ Ακάμα, στην οποία περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι δρόμοι:
(α) Άσπρος Ποταμός-Τοξεύτρα-Λάρα, συνολικού μήκους 6,6 χλμ., που ξεκινά από την ομώνυμη περιοχή του Άσπρου Ποταμού στον Δήμο Πέγειας και φτάνει μέχρι την περιοχή της Λάρας στην Κοινότητα Ίνειας
(β) Κυκλικός Λάρας, συνολικού μήκους 2,7 χλμ., που θα ενώνει κυκλικά τις υποδομές του ΕΔΠ στην περιοχή της Λάρας και στον οποίο η διακίνηση θα γίνεται μόνο με όχημα μεταφοράς του Πάρκου και
(γ) Τοξεύτρα – Άβακας – Λίπατη, συνολικού μήκους 4,1 χλμ., που οδηγεί στο φαράγγι του Άβακα και στην Κοινότητα Πάνω Αρόδες.

Η διακίνηση των επισκεπτών στο ΕΔΠ, μέσω του βελτιωμένου οδικού δικτύου, θα είναι πιο ασφαλής και οι επισκέπτες θα κατευθύνονται σε συγκεκριμένες διαδρομές, μέσα από τις οποίες θα προσεγγίζουν με ασφάλεια τα σημεία ενδιαφέροντος καθώς και τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης που θα δημιουργηθούν (2η Δράση).
Παράλληλα, με τη βελτίωση μέρους του υφιστάμενου κύριου οδικού δικτύου, θα αποκοπεί η πρόσβαση σε παράνομους δρόμους μήκους πέραν των 100 χλμ., περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων του Ακάμα από τη σκόνη.

2η Δράση: «Κατασκευή Κόμβων Υποδομών Διαχείρισης του ΕΔΠ»
Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται η κατασκευή Κόμβων Υποδομών Διαχείρισης, σύμφωνα με τα σχέδια βραβευμένης αρχιτεκτονικής πρότασης. Μέσω των Κόμβων θα παρέχεται ποιοτική ενημέρωση στους χιλιάδες επισκέπτες, θα είναι σημεία ξεκούρασης, ενώ θα συμβάλουν καταλυτικά στην οργάνωση της επισκεψιμότητας, την προστασία από ασύμβατες ανθρώπινες δραστηριότητες και θα αμβλύνουν σημαντικά τις πιέσεις που ασκούνται στα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Κάποιοι από τους Κόμβους θα αποτελούν τις εισόδους και εξόδους του ΕΔΠ.

Πρόοδος/Στάδιο Υλοποίησης

Όσον αφορά στην 1η Δράση, μετά από διαγωνισμό που διενεργήθηκε (αρ. Τ.Δ. 76/2021), η Σύμβαση για τη «Βελτίωση μέρους του Κύριου Οδικού Δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα – Φάση Α’» κατακυρώθηκε στην εταιρεία CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED για το ποσό των €6.295.000,00 πλέον ΦΠΑ. Η έναρξή της πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2022 και η  υλοποίησής της είναι σε εξέλιξη.

Όσον αφορά στη 2η Δράση, ετοιμάζονται τα έγγραφα του διαγωνισμού, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί κατά το έτος 2024. Η σύμβαση αναμένεται να έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι τα ακόλουθα:

  • Αποτελεσματική, αειφόρος και προσαρμοσμένη διαχείριση, διατήρηση και προστασία περίπου 7.000 εκταρίων δάσους και προσφορά στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
  • Μείωση του κινδύνου έκρηξης δασικών πυρκαγιών
  • Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων
  • Αύξηση θέσεων εργασίας
  • Αναζωογόνηση και ανάπτυξη των Κοινοτήτων που γειτνιάζουν με το ΕΔΠ του Ακάμα.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 2 Μέσος όρος: 5]