ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητες 13-16

Τεχνική Βοήθεια

Προτεραιότητα 13: €43,2 εκ.
Προτεραιότητα 14: €12,5 εκ. 
Προτεραιότητα 15: €16,7 εκ.
Προτεραιότητα 16: €5,7 εκ 

Συνολικός Προϋπολογισμός
€78,1 εκ.

≤ 60% (ΕΤΠΑ)
≤ 85% (ΤΣ)
≤ 60%(ΕΚΤ+)
≤ 70% (ΤΔΜ) 

Συνεισφορά ΕΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Ενίσχυση της στελέχωσης των Φορέων με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό
 • Παρεμβάσεις για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της υλοποίησης του Προγράμματος
 • Εκπαίδευση των στελεχών στης Διαχειριστικής Αρχής, των Φορέων Διαχείρισης ή/ και των Δικαιούχων
 • Δράσεις υποστήριξης των Δικαιούχων
 • Παροχή τεχνικής στήριξης από τη Διαχειριστική Αρχή ή/ και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα
 • Επέκταση και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στους Φορείς Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών
 • Ενέργειες για τη διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση, επαληθεύσεις και έλεγχο των παρεμβάσεων των Ταμείων
 • Παρεμβάσεις για την υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος
 • Ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογιών επαληθεύσεων και ελέγχου
 • Τεχνικές επαληθεύσεις έργων
 • Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας
 • Πραγματοποίηση συνεδριών, ημερίδων, συναντήσεων, επιτροπών παρακολούθησης
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Διαχειριστική Αρχή
 • Αρχή Ελέγχου
 • Φορέας ανάκτησης πληρωμών από την Επιτροπή
 • Ενδιάμεσοι Φορείς
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Διαχειριστική Αρχή
 • Αρχή Ελέγχου
 • Φορέας ανάκτησης πληρωμών από την Επιτροπή
 • Ενδιάμεσοι Φορείς
Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]