ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητες 13-16

Τεχνική Βοήθεια

Προτεραιότητα 13: €43,2 εκ.
Προτεραιότητα 14: €12,5 εκ. 
Προτεραιότητα 15: €16,7 εκ.
Προτεραιότητα 16: €5,7 εκ 

Συνολικός Προϋπολογισμός
€78,1 εκ.

≤ 60% (ΕΤΠΑ)
≤ 85% (ΤΣ)
≤ 60%(ΕΚΤ+)
≤ 70% (ΤΔΜ) 

Συνεισφορά ΕΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Ενίσχυση της στελέχωσης των Φορέων με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό
 • Δράσεις υποστήριξης για την αποτελεσματική και ποιοτική υλοποίηση του Προγράμματος
 • Εκπαίδευση των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής, των Φορέων Διαχείρισης ή/ και των Δικαιούχων
 • Παροχή τεχνικής στήριξης από τη Διαχειριστική Αρχή ή/ και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα
 • Επέκταση και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στους Φορείς Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών
 • Ενέργειες για τη διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων των Ταμείων
 • Παρεμβάσεις για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος
 • Ανάπτυξη Συστημάτων και Μεθοδολογιών επαληθεύσεων και ελέγχου
 • Τεχνικές επαληθεύσεις έργων
 • Δράσεις επικοινωνίας και προβολής
 • Πραγματοποίηση συνεδριών, ημερίδων, συναντήσεων, επιτροπών παρακολούθησης
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Διαχειριστική Αρχή
 • Αρχή Ελέγχου
 • Αρχή Πιστοποίησης
 • Ενδιάμεσοι Φορείς
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]