ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

16

Προτεραιότητες

21

Ειδικοί Στόχοι

€1,81

δις

Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

€311,9 εκ.

Στόχος Πολιτικής 3

Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη

€30 εκ.

Στόχος Πολιτικής 5

Μια Ευρώπη πιο Κοντά στους Πολίτες

€181,7 εκ.