ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 1

Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

0 ,9 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΤΠΑ)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών καθώς και δημιουργία νέων
 • Προγράμματα υλοποίησης ερευνητικών έργων από νέους ερευνητές
 • Σχέδια προώθησης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ή δικτύων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων/ πανεπιστημίων
 • Σχέδια ενίσχυσης της συμμετοχής ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών/ πανεπιστημίων/ επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκές συμπράξεις και διακρατικές συνεργασίες
 • Σχέδια προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας και στήριξη υφιστάμενων και νεοσύστατων καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Οργανισμοί Έρευνας
 • Πανεπιστήμια/ Επιστημονικοί Φορείς
 • Επιχειρήσεις
 • Άλλοι Φορείς Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άλλοι Φορείς Ιδιωτικού Τομέα
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Ερευνητές
 • Οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
 • Προώθηση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/ εφαρμογών/ υποδομών στο Δημόσιο Τομέα και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/ εφαρμογών/ υποδομών για περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας και εκπαίδευσης
 • Δημιουργία και ανάπτυξη συστημάτων έξυπνων πόλεων (smart cities)
 • Σχέδιο παροχής κινήτρων για ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί της ΚΔ
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιχειρήσεις
 • Πολίτες/ Ευρύ Κοινό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Σχέδιο παροχής κινήτρων για δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών ΜμΕ
 • Σχέδιο για υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των ΜμΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων
 • Σχέδιο παροχής κινήτρων για ανάπτυξη εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων/ συστάδων (clusters) επιχειρήσεων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υφιστάμενες ή νέες ΜμΕ
 • Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Ερευνητικοί Φορείς
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Επιχειρήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]