ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 1

Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

0 ,9 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΤΠΑ)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών καθώς και δημιουργία νέων
 • Προγράμματα υλοποίησης ερευνητικών έργων από νέους ερευνητές
 • Σχέδια για προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ή δικτύων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων/ πανεπιστημίων
 • Ενίσχυση της συμμετοχής ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών/ πανεπιστημίων/ επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκές συμπράξεις και διακρατικές συνεργασίες
 • Προώθηση επιχειρηματικής καινοτομίας και στήριξη υφιστάμενων και νεοσύστατων καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας
 • Πανεπιστήμια/ Επιστημονικοί φορείς
 • Επιχειρήσεις/ νεοφυείς επιχειρήσεις/ σύνδεσμοι επιχειρήσεων
 • Ερευνητές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
 • Προώθηση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/ εφαρμογών/ υποδομών εντός του Δημόσιου Τομέα
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/ εφαρμογών/ υποδομών για περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας και εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/ εφαρμογών υποδομών στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Παροχή κινήτρων για ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Παροχή κινήτρων για δημιουργία για δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών ΜμΕ
 • Δράσεις για υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των ΜμΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων
 • Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων/ συστάδων (clusters) επιχειρήσεων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Υφιστάμενες ή νέες ΜμΕ υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Ερευνητικοί Φορείς

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]