ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 2

Ενέργεια και Περιβάλλον

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

0 ,3 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΤΠΑ)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο Τομέα
 • Σχέδιο παροχής κινήτρων ολοκληρωμένης ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ σε υφιστάμενες κατοικίες
 • Σχέδιο παροχής κινήτρων για κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών πέραν των απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας για κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
 • Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Επιχειρήσεις
 • Φυσικά Πρόσωπα
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Επιχειρήσεις
 • Μαθητές/ Πολίτες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων και υποδομή για αποθήκευση ενέργειας σε στρατόπεδα
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Φοιτητές/ Στρατιώτες /Πολίτες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων και υποδομών αξιοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων
 • Δημιουργία νέων και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών του δικτύου μεταφοράς νερού για ύδρευση
 • Εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού για την έξυπνη διαχείριση των υδάτων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Συμβούλια Αποχετεύσεων
 • Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Πολίτες/ Ευρύ Κοινό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Τμήμα Δασών/ Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Φορείς Διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000/ Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί σχετικοί με την Οικολογία
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Πολίτες/ Ευρύ Κοινό

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]