ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 2

Ενέργεια και Περιβάλλον

0 ,3 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΤΠΑ)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο Τομέα
 • Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω της εφαρμογής παρεμβάσεων ολοκληρωμένης ενεργειακής αναβάθμισης
 • Κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών
 • Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων
 • Προώθηση εφαρμογής του εργαλείου χρηματοοικονομικής τεχνικής για έργα ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Επιχειρήσεις
 • Φυσικά Πρόσωπα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων και υποδομή για αποθήκευση ενέργειας σε στρατόπεδα
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων και υποδομών αξιοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων
 • Δημιουργία νέων και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών του δικτύου μεταφοράς νερού για ύδρευση
 • Εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού για την έξυπνη διαχείριση των υδάτων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Συμβούλια Αποχετεύσεων
 • Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Συμβούλια Αποχετεύσεων
 • Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. Τμήμα Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Φορείς Διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000/ Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί σχετικοί με την οικολογία

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]