ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 7

Απασχόληση, Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

0 ,3 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 %

Συνεισφορά ΕΕ (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Σχέδια επιδοτούμενης απασχόλησης ανέργων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Επιχειρήσεις/ Εργοδότες
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, γυναικών, νέων, ανέργων με χαμηλά τυπικά προσόντα, ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας και έχουν καταστεί οικονομικά μη ενεργά άτομα κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
 • Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
 • Ατομικοί λογαριασμοί μάθησης
 • Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας κοινωνικών και οικονομικών εταίρων
 • Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Θεσμικοί φορείς και Υπηρεσίες της αγοράς εργασίας της Κύπρου, π.χ. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Εργατικό Δυναμικό (απασχολούμενοι και άνεργοι ηλικίας 15 ετών και άνω)
 • Οικονομικά αδρανείς (άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που δεν είναι ούτε απασχολούμενοι αλλά ούτε και άνεργοι)
 • Επιχειρήσεις/ Εργοδότες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Σχέδιο επιδοτούμενης απασχόλησης γυναικών
 • Σχέδιο εργοδότησης με ευέλικτες μορφές απασχόλησης γυναικών
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Επιχειρήσεις/ Εργοδότες
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στην απασχόληση, περιλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων και οικονομικά μη ενεργών γυναικών, με χαμηλά τυπικά προσόντα, επιφορτισμένων με τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Δράσεις Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Ένταξης
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Μαθητές/ σπουδαστές όλων των επιπέδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης (Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής, Μαθητείας), περιλαμβανομένων παιδιών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου κλπ.
 • Οικογένειες μαθητών που λαμβάνουν στήριξη από σχολικές δράσεις ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής συνοχής
 • Ενήλικες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, Απογευματινά Τμήματα, Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
 • Εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα τύχουν επιμόρφωσης στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]