ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 7

Απασχόληση, Εκπαίδευση και Κατάρτιση

0 ,3 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 %

Συνεισφορά ΕΕ (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Επιχειρήσεις/ Εργοδότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, γυναικών, νέων, ανέργων με χαμηλά τυπικά προσόντα, ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας και έχουν καταστεί οικονομικά μη ενεργά άτομα, κλπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Εκσυγχρονισμός δημοσίων αρχών και φορέων
 • Καταπολέμηση της αδήλωτης Εργασίας
 • Ατομικοί λογαριασμοί μάθησης
 • Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας κοινωνικών και οικονομικών εταίρων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Θεσμικοί φορείς και Υπηρεσίες της αγοράς εργασίας της Κύπρου, όπως π.χ. η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας των πολιτών κλπ.
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Εργατικό Δυναμικό (απασχολούμενοι και άνεργοι ηλικίας 15 ετών και άνω)
 • Οικονομικά αδρανείς (άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που δεν είναι ούτε απασχολούμενοι αλλά ούτε και άνεργοι)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Επιδοτούμενη απασχόληση γυναικών
 • Ευέλικτες μορφές απασχόλησης γυναικών
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Επιχειρήσεις/ Εργοδότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στην απασχόληση, περιλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων και οικονομικά μη ενεργών γυναικών, με χαμηλά τυπικά προσόντα, επιφορτισμένων με τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων κλπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Δράσεις Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Ένταξης
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα Δημόσιου Τομέα: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Μαθητές, σπουδαστές όλων των επιπέδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης (Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής, Μαθητείας), περιλαμβανομένων παιδιών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες όπως π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου κλπ.
 • Οικογένειες μαθητών που λαμβάνουν στήριξη από σχολικές δράσεις ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής συνοχής
 • Ενήλικες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, Απογευματινά Τμήματα, Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
 • Εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα τύχουν επιμόρφωσης στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]