ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 8

Στήριξη Απασχόλησης Νέων

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

0 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΚΤ+)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικός Στόχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Σχέδιο επιδοτούμενης απασχόλησης νέων
 • Σχέδιο εργοδότησης με ευέλικτες μορφές απασχόλησης νέων
 • Σχέδιο προώθησης νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Προγράμματα πρακτικής άσκησης
 • Προγράμματα κατάρτισης
 • Δράσεις εντοπισμού, συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενεργοποίησης των νέων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Επιχειρήσεις / Εργοδότες
 • Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργανώσεις, Επιμελητήρια
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Νέοι ηλικίας 15-29 ετών, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs), συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν εντονότερα τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]