ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 8

Στήριξη Απασχόλησης Νέων

0 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΚΤ+)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικός Στόχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • Επιδοτούμενη απασχόληση νέων
  • Ευέλικτες μορφές απασχόλησης νέων
  • Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
  • Προγράμματα πρακτικής άσκησης
  • Προγράμματα κατάρτισης
  • Δράσεις εντοπισμού, συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενεργοποίησης των νέων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  • Επιχειρήσεις / Εργοδότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα Δημόσιου & Ημι-δημόσιου Τομέα: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Οργανώσεις, Επιμελητήρια
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
  • Νέοι ηλικίας 15-29 ετών, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs), συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν εντονότερα τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]