ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 9

Κοινωνική Ένταξη

0 ,5 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΚΤ+)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Επιδοτούμενη απασχόληση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Επιχειρήσεις / Εργοδότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, όπως ΑμεΑ, άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, αποφυλακισθέντες, θύματα εμπορίας προσώπων, λήπτες προνοιακών επιδομάτων, μονογονιοί, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, κλπ. Στις ομάδες στόχου περιλαμβάνονται επίσης νόμιμοι μετανάστες, υπήκοοι τρίτων χωρών και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές κοινωνικές υπηρεσίες
 • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας
 • Κοινωνική ενσωμάτωση/ μη διάκριση ατόμων με αναπηρία
 • Παροχή υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα: Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα Δημόσιου Τομέα: Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Κοινωνικά ευάλωτα άτομα και οικογένειες που λόγω ιδιαίτερων καταστάσεων χρήζουν είτε βραχυπρόθεσμης είτε μακροπρόθεσμης στήριξης περιλαμβανομένων ατόμων τρίτης ηλικίας που λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις, γυναίκες με εξαρτώμενα άτομα στην οικογένεια, λήπτες προνοιακών επιδομάτων, ΑμεΑ περιλαμβανομένων ατόμων με παραπληγία, τετραπληγία ή αυτισμό, μετανάστες, υπήκοοι τρίτων χωρών και άτομα υπό καθεστώς προστασίας κλπ.
 • Παιδιά ηλικίας 0-4 ετών

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]