ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Διαβούλευση

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού και η Διαχειριστική Αρχή για τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής έχει τη συνολική ευθύνη για το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την ετοιμασία των Προγραμματικών Εγγράφων (Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής  «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027») και την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το περιεχόμενο των προγραμματικών εγγράφων διαμορφώθηκε μετά από ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τηρουμένων των αρχών της εταιρικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων και τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό 240/2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτκών και Επενδυτικών Ταμείων.

Εταίροι

Η διαδικασία διαβούλευσης για την ετοιμασία των Προγραμματικών Εγγράφων περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες εταίρων:

  • Αρχές του Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Υπηρεσίες/Τμήματα),
  • Επιτρόπους Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Ισότητας, Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών,
  • Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Ημικρατικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
  • Εκπροσώπους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλους ερευνητικούς οργανισμούς,
  • Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους (επαγγελματικές ενώσεις, ενώσεις εργοδοτών, εργαζομένων, επιχειρηματιών εκπροσώπων επιχειρηματικών κλάδων, οργανώσεις κοινωνικών εταίρων κ.ά.),
  • Εκπρόσωπους της Κοινωνίας των Πολιτών (περιβαλλοντικές οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς για την ισότητα των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων, φορείς για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, οργανώσεις αναπήρων κ.ά.).

Η επιλογή των εταίρων, έγινε με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ως βάση λήφθηκε η σύνθεση των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιόδου 2014-2020, η οποία εμπλουτίστηκε με πρόσθετους φορείς οι οποίοι είτε δημιουργήθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο λόγω νέων θεσμικών ρυθμίσεων ή προστέθηκαν λόγω των τομεακών τους σχέσεων σε επιμέρους τομείς ή/και οριζόντια θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα πολιτικής των νέων Κανονισμών των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής. Όσον αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη διαδικασία διαβούλευσης συμμετέχουν οι Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων που εκπροσωπούν όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως επίσης και όλες οι επαρχιακές/ τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες. Σημειώνεται ότι οι εταίροι της διαβούλευσης για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» είναι οι ίδιοι, με τη διαφορά ότι στην διαβούλευση για τη ΣΕΣ, περιλαμβάνονται επιπρόσθετα εταίροι που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Διαδικασία και Στάδια Διαβούλευσης

Η όλη διαδικασία διαβούλευσης ξεκίνησε επίσημα το 2ο εξάμηνο του 2019. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής, από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Απρίλιος 2019) με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. Παράλληλα, οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες ενημερώνονταν και συμμετείχαν με τη συνεισφορά τους στον καθορισμό εθνικών θέσεων, στα πλαίσια των συζητήσεων του Κανονιστικού Πλαισίου της νέας Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 στα διάφορα Ευρωπαϊκά Όργανα (Συμβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο).

Αύγουστος – Δεκέμβριος 2019
Ευρεία διαβούλευση με Υπουργεία/ Υφυπουργεία και υποβολή προτάσεων στη ΓΔ Ανάπτυξης

Τον Αύγουστο του 2019 στάλθηκε σε όλα τα Υπουργεία/Υφυπουργεία, Εγκύκλιος Προγραμματισμού με την οποία ενημερώνονταν για τις βασικές πρόνοιες του Κανονιστικού Πλαισίου σχετικά με τη διαδικασία του Προγραμματισμού, τους Στόχους Πολιτικής και τους Ειδικούς Στόχους. Με την εγκύκλιο Προγραμματισμού ζητήθηκε από τα Υπουργεία/Υφυπουργεία να υποβάλουν τις προτάσεις τους, αναφορικά με τις στρατηγικές κατευθύνσεις στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους όπως επίσης και τις εισηγήσεις για προτάσεις έργων που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Νοείται ότι, για τον καθορισμό της στρατηγικής του κάθε Υπουργείου/ Υφυπουργείου, είχαν προηγηθεί περαιτέρω διαβουλεύσεις/ επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς/ εταίρους του τομέα αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο της ευρείας διαβούλευσης είχαν υποβληθεί προτάσεις έργων που αφορούσαν στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο σχεδιασμό των προγραμματικών εγγράφων.

Αύγουστος – Δεκέμβριος 2019
Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2020
Ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση του εγγράφου του «Επενδυτικού Σχεδιασμού»
Σε συνέχεια των προτάσεων που λήφθηκαν από τα Υπουργεία/Υφυπουργεία, η ΓΔ Ανάπτυξης προχώρησε με την ετοιμασία του εγγράφου «Επενδυτικός Σχεδιασμός 2021-2027». Το εν λόγω έγγραφο αποτέλεσε το περίγραμμα στο οποίο καταγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι επενδυτικές προτεραιότητες στα πλαίσια των οποίων θα αξιοποιούνταν οι πόροι από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Το εν λόγω έγγραφο αφού έτυχε της έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών τέθηκε σε ευρεία διαβούλευση με όλους τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων και των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 30 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2020. Παράλληλα, το έγγραφο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των ΕΔΕΤ για ενημέρωση του κοινού και την υποβολή σχολίων/ εισηγήσεων.
Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2020
19 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2021
Διαβούλευση επί του Προσχεδίου των Προγραμματικών Εγγράφων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της ευρείας διαβούλευσης του Επενδυτικού Σχεδιασμού, η ΓΔ Ανάπτυξης, προχώρησε με την ετοιμασία των Προσχεδίων των Προγραμματικών Εγγράφων (ΣΕΣ και Πρόγραμμα). Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για το σχεδιασμό των προγραμματικών εγγράφων και το γεγονός ότι η ΓΔ Ανάπτυξης αποτελεί την Εθνική Αρχή Προγραμματισμού και Ενιαία Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής, αποφασίστηκε, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, όπως καταρτιστεί ένα πολύ-ταμειακό Πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει όλους τους Θεματικούς Στόχους. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης υποβλήθηκε μαζί με το Πρόγραμμα, όπως καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς. Τα εν λόγω προσχέδια αποστάλθηκαν άτυπα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Ιανουαρίου 2021 και ξεκίνησε η ουσιαστική διαδικασία άτυπου διαλόγου/ διαβούλευσης.

Σε συνέχεια των σχολίων που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στα προσχέδια των Προγραμματικών Εγγράφων, ξεκίνησε νέα φάση διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία/Υφυπουργεία, τμήματα/υπηρεσίες/οργανισμοί). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συζήτηση των θέσεών της πάνω στα Προγραμματικά Έγγραφα. Στο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχαν και οι σχετικοί αρμόδιοι φορείς. Σε συνέχεια των συζητήσεων, ετοιμάστηκε το αναθεωρημένο προσχέδιο των Προγραμματικών Εγγράφων (Σεπτέμβριος 2021) το οποίο αποστάληκε άτυπα για σχόλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

19 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2021
25 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2021
Ευρεία Διαβούλευση επί του αναθεωρημένου Προσχεδίου των Προγραμματικών Εγγράφων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Τα Προγραμματικά Έγγραφα τέθηκαν σε ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Δημόσιου, ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) για απόψεις.

25 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2021
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021
Διαμόρφωση τελικών Προσχεδίων Προγραμματικών Εγγράφων

Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων τα προγραμματικά έγγραφα διαμορφώθηκαν κατάλληλα.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021
30 Δεκεμβρίου 2021
Υποβολή των τελικών Προγραμματικών Εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση μέσω του SFC

Τα τελικά Προγραμματικά Έγγραφα υποβλήθηκαν επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

30 Δεκεμβρίου 2021
06 Ιουλίου 2022
Έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της επίσημης υποβολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Προγραμματικά Έγγραφα υποβλήθηκαν για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα προσχέδια των Προγραμματικών Εγγράφων στις 6 Ιουλίου 2022 (Αριθμός Απόφασης 93.338).

06 Ιουλίου 2022
8 Ιουλίου 2022
Έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με την ολοκλήρωση όλων των συζητήσεων με την ΕΕ, και τη συμφωνία επί των εγγράφων, τα Προγραμματικά Έγγραφα εγκρίθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Ιουλίου 2022, και ξεκίνησε επίσημα η υλοποίησή τους.

8 Ιουλίου 2022

Καθ’ όλη την περίοδο του Προγραμματισμού, υπήρξε πολύ στενή επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα αρμόδια Υπουργεία/Υφυπουργεία/Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως επίσης και με αριθμό εταίρων ανάλογα με τα ζητήματα που προέκυπταν, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη βέλτιστη επιλογή πράξεων.

Σημειώνεται ότι, η πανδημία του κορωνοϊού και η επιβολή υγειονομικών μέτρων ασφάλειας για αποτροπή της επέκτασης της νόσου, δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή ημερίδων πληροφόρησης και μεγάλου αριθμού διμερών συναντήσεων όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ωστόσο, είχαν χρησιμοποιηθεί εναλλακτικές μέθοδοι, όπως γραπτή ενημέρωση, υποβολή γραπτών σχολίων και διεξαγωγή τηλεσυναντήσεων. Η ΓΔ Ανάπτυξης, είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη τήρηση των αρχών της εταιρικότητας, της διαφάνειας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε όλα τα στάδια της προγραμματικής διαδικασίας.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]