ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 44(1) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060 (ΚΚΔ), το Κράτος Μέλος ή η Διαχειριστική Αρχή διενεργεί αξιολογήσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος, σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • αποτελεσματικότητα,
  • αποδοτικότητα,
  • συνάφεια,
  • συνοχή και
  • ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

Οι αξιολογήσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν και άλλα σχετικά κριτήρια όπως η συμμετοχικότητα, η μη διακριτική μεταχείριση και η προβολή.
Με σκοπό τον προγραμματισμό των αξιολογήσεων, το κάθε Κράτος Μέλος ή η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει, σύμφωνα με το Άρθρο 44(5) του ίδιου Κανονισμού, Σχέδιο Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα. Το Σχέδιο Αξιολόγησης αποτελεί ένα στρατηγικό έγγραφο του Προγράμματος, αφού καθορίζει την στρατηγική για την αξιολόγησή του, και περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις, τον χρόνο και το είδος της αξιολόγησης, την μεθοδολογική προσέγγιση, τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα δεδομένων, τους απαιτούμενους πόρους, καθώς και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιοποίηση των αξιολογήσεων και των αποτελεσμάτων τους. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του αξιολογικού έργου που απαιτείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]