ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Αξιολόγηση

Πλάνο Αξιολόγησης 2021-2027

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ως η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», οφείλει, σύμφωνα με το Άρθρο 44(5) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060 (ΚΚΔ), να καταρτίσει Πλάνο Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης εντός ενός έτους από την έγκριση του Προγράμματος.

Το Πλάνο Αξιολόγησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» θα πρέπει να περιλαμβάνει/καθορίζει όλες τις υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής για διενέργεια αξιολογήσεων, όπως αυτές απορρέουν από τον ΚΚΔ των Ταμείων της ΕΕ 2021-2027 και τους Κανονισμούς που διέπουν το κάθε Ταμείο της ΕΕ ξεχωριστά, καθώς και πρόσθετες αξιολογήσεις που συστήνεται να διενεργηθούν για σκοπούς αξιολόγησης της υλοποίησης του Προγράμματος (Implementation Evaluations) ή/και του αντίκτυπου του Προγράμματος (Impact Evaluations) ή/και της επικοινωνίας/προβολής του Προγράμματος. Αναφορικά με τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, απαιτείται όπως καταρτιστεί ενδεικτικός κατάλογος αξιολογήσεων, ο οποίος να προσδιορίζει για κάθε αξιολόγηση: θέμα και αιτιολόγηση, μεθοδολογία και απαιτήσεις δεδομένων, διαθεσιμότητα δεδομένων, διάρκεια, ενδεικτικές ημερομηνίες και εκτιμώμενο κόστος.

Για σκοπούς κατάρτισης του Πλάνου Αξιολόγησης 2021-2027, η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε σε Σύμβαση αγοράς υπηρεσιών συμβούλων/εμπειρογνωμόνων από την REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Σύμβαση, ποσού ύψους €2.000 πλέον ΦΠΑ, υπογράφτηκε στις 09/09/2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2023 .

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Για την έγκριση του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτείται η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΕ. Η εν λόγω Οδηγία μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία το 2005 με το Νόμο για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα {N. 102(Ι)/2005}.

Κύριος στόχος της ΣΜΠΕ είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος από τις δράσεις/έργα που θα υλοποιηθούν μέσω του Προγράμματος, καθώς και η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην ετοιμασία του εν λόγω Προγράμματος.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ως η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», διενήργησε διαγωνισμό για ανάθεση της εκπόνησης ΣΜΠΕ σε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Η Σύμβαση, ποσού ύψους €15.900 συν ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 02/02/2021 με την εταιρεία LA SOLAS SERVICES LTD και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2022.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027»

Νοέμβριος, 2021