ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Αξιολόγηση

Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ως η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», έχει καταρτίσει Σχέδιο Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 44 (5) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060 (ΚΚΔ). Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος τον Ιούνιο του 2023.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» καθορίζει όλες τις υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής για τη διενέργεια αξιολογήσεων, όπως αυτές απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και πρόσθετες αξιολογήσεις που θα διενεργούνται για σκοπούς αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, του αντικτύπου του και της προβολής του. Στο Σχέδιο περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος αξιολογήσεων με όλες τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ο οποίος προσδιορίζει για κάθε αξιολόγηση: θέμα και αιτιολόγηση, μεθοδολογία και απαιτήσεις δεδομένων, διαθεσιμότητα δεδομένων, διάρκεια, ενδεικτικές ημερομηνίες και εκτιμώμενο κόστος.

Για την κατάρτιση του Σχεδίου Αξιολόγησης 2021-2027, η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε σε Σύμβαση αγοράς υπηρεσιών συμβούλων/εμπειρογνωμόνων από την REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Σύμβαση, αξίας €2.000 πλέον ΦΠΑ, υπογράφτηκε στις 09/09/2022 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023 .

Σχέδιο-Αξιολόγησης-ΘΑλΕΙΑ-2021-2027-image

Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Ιούνιος, 2023

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]