ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Αξιολόγηση

Μελέτη Οικονομικού Αντικτύπου

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ως η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», έχει προχωρήσει στην ετοιμασία  Μελέτης Οικονομικού Αντικτύπου, η οποία αφορά στις δημόσιες επενδύσεις  που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».  

Η Μελέτη κρίθηκε αναγκαία ώστε να πραγματοποιηθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ποσοτικοποίηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των δημοσίων επενδύσεων που θα συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» τόσο στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου όσο και στην Απασχόληση.  Σε συνάρτηση με την αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα καταστεί δυνατή μια ολοκληρωμένη εκτίμηση του αντίκτυπου της πλειονότητας των Ευρωπαϊκών κονδυλίων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η διενέργεια της Μελέτης ανατέθηκε στο Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η  σχετική Σύμβαση, συνολικού ύψους €12.000, υπογράφηκε στις 26/01/2022, και ολοκληρώθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου του 2022.

Μελέτη-Οικονομικού-Αντικτύπου image

Μελέτη Οικονομικού Αντικτύπου

Φεβρουάριος 2022

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]