ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Αξιολόγηση

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Για την έγκριση του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν απαραίτητο να προηγηθεί η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΕ. Η εν λόγω Οδηγία μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία το 2005 με το Νόμο για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα {N. 102(Ι)/2005}.

Ο κύριος στόχος της ΣΜΠΕ αφορούσε στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος από τις δράσεις/έργα που θα υλοποιηθούν μέσω του Προγράμματος, καθώς και την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε σχέση με την ετοιμασία του εν λόγω Προγράμματος.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ως η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», διενήργησε διαγωνισμό για ανάθεση της εκπόνησης της ΣΜΠΕ σε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Η Σύμβαση, ύψους €15.900 συν ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 02/02/2021 με την εταιρεία LA SOLAS SERVICES LTD και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2022.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027»

Νοέμβριος, 2021

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]