ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Πρόοδος Υλοποίησης

Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συγκεντρωτικά δεδομένα (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία & Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων) σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 42 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060 (ΚΚΔ), το Κράτος Μέλος ή η Διαχειριστική Αρχή έχει υποχρέωση να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συγκεντρωτικά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Προγράμματος πέντε φορές ετησίως (έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους) και την πρόοδο των Δεικτών Εκροών και Αποτελεσμάτων δύο φορές ετησίως (έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 Ιουλίου κάθε έτους).

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ανά προτεραιότητα και ανά ειδικό στόχο και αφορούν:
(α) τον αριθμό των ενταγμένων έργων, το συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη συνεισφορά από τα Ταμεία και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη Διαχειριστική Αρχή, κατανεμημένες στο σύνολό τους ανά τύπο και κατηγορία παρέμβασης·
(β) τις τιμές στόχου των Δεικτών Εκροών και Αποτελεσμάτων των ενταγμένων έργων και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τα έργα αυτά.

Επισημαίνεται ότι, τα δεδομένα που υποβάλλονται αφορούν την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος και αναφέρονται στο τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής.

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία & Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]