ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» συστάθηκε με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών στις 7 Οκτωβρίου 2022 και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης του Προγράμματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν:

  • Εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων και Δημοσίων Αρχών
  • Εκπρόσωποι των Ενδιάμεσων Φορέων
  • Εκπρόσωποι των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων
  • Εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών
  • Εκπρόσωποι Ερευνητικών Οργανισμών και Πανεπιστημίων.

Συμμετέχουν επίσης Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εποπτική και συμβουλευτική ιδιότητα.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία είτε κατά τις συνεδρίες της Επιτροπής, είτε ακολουθώντας τη γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η ακριβής σύνθεση, τα καθήκοντα και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, ορίζονται στον Εσωτερικό της Κανονισμό.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]