ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Συνοπτική περιγραφή

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» αποτελεί ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό Πρόγραμμα το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων – ΚΚΔ) και αναλύει την αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής, για την περίοδο 2021-2027.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε €1.81 δις, εκ των οποίων τα €968 εκ. θα προέλθουν από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα €842 εκ. αποτελούν την εθνική συνεισφορά.

Το Πρόγραμμα:

  • Αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω έξυπνων, ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων, υπό συνθήκες υγιούς απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής.
  • Αποτυπώνει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κύπρου και είναι σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες και τους πέντε Στόχους Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Το Πρόγραμμα δομείται σε δεκαέξι (16) Προτεραιότητες, οι οποίες θεσπίστηκαν μέσα από την επιλογή επιμέρους Ειδικών Στόχων, συμπεριλαμβανομένων των Προτεραιοτήτων που αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια.  Για κάθε Ειδικό Στόχο καταγράφονται οι ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που αναμένεται να προωθηθούν, οι δυνητικοί δικαιούχοι, καθώς και οι επωφελούμενοι των έργων. 

Οι παρεμβάσεις που θα προωθηθούν εντάσσονται στο πλαίσιο πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, καθώς και της ολοκληρωμένης βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης. Επιπλέον, θα προωθηθούν παρεμβάσεις στήριξης της απασχόλησης και προστασίας της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Σημειώνεται ότι, οι δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνουν συνδυασμό επενδύσεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και Σχέδια Ενισχύσεων που απευθύνονται σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η έγκριση του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 στην Κύπρο, από την ίδια την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κα Ελίζα Φερέιρα.

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]