ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Σχέδιο Προώθησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης και Χρήσης ΑΠΕ για τις Κατοικίες – «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ενέργεια και Περιβάλλον

Ειδικός Στόχος

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ

Προϋπολογισμός Έργου

€70 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/01/2021-31/12/2023

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)

22867190, 22867202, 22867180, 22867148

pacharalambous@papd.mof.gov.cy,
ghadjigeorgiou@meci.gov.cy,
dlouca@meci.gov.cy,
alizides@meci.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ενεργοβόρων κατοικιών με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν στην αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.

Το Σχέδιο επιχορηγεί δράσεις όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης και εγκατάσταση/αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, αυτοματισμούς, κ.λπ.).

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου (€70 εκ.) προγραμματίζεται να διατεθεί μέσω δύο Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων.

Η πρώτη Πρόσκληση του Σχεδίου πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου 2021 – Αυγούστου 2022, με προϋπολογισμό €35 εκ. Η δεύτερη Πρόσκληση αναμένεται να προκηρυχθεί αρχές του 2023, με προϋπολογισμό επίσης €35 εκ.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Το Σχέδιο αναμένεται να επιφέρει εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση στις υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την εξασφάλιση θερμικής άνεσης στους ιδιοκτήτες των κατοικιών.