ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Στρατηγική

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) αποτελεί το στρατηγικό προγραμματικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται οι γενικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κύπρου και οι επιδιωκόμενοι στρατηγικοί στόχοι για την αξιοποίηση των Ταμείων:

Πολιτικής Συνοχής

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + και Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης)

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας)

Η ΣΕΣ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα που θα συμβάλουν στην επίτευξη των πέντε Στόχων Πολιτικής που θέτει η ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, οι οποίοι είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους.

Οι πέντε Στόχοι Πολιτικής στους οποίους επικεντρώνεται Πολιτική Συνοχής της ΕΕ την προγραμματική περίοδο 2021-2027 είναι οι ακόλουθοι:

μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας.

με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας.

μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και των τοπικών πρωτοβουλιών.

Η ΣΕΣ καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 11 και το Παράρτημα II, του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τον καθορισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), ενώ η έγκρισή της πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 με την απόφαση με αρ. C(2022)4774.

Προγραμματικό Έγγραφο ​

Ιούνιος, 2022

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]