ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Στρατηγική

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) αποτελεί το ευρύτερο στρατηγικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται οι γενικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κύπρου και οι επιδιωκόμενοι στρατηγικοί στόχοι για την αξιοποίηση των πόρων των Ταμείων:

Πολιτικής Συνοχής

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + και Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης)

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας)

Η ΣΕΣ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα που θα συμβάλουν στην επίτευξη των πέντε Στόχων Πολιτικής που θέτει η ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, οι οποίοι είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους.

Οι πέντε Στόχοι Πολιτικής στους οποίους επικεντρώνεται η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ την προγραμματική περίοδο 2021-2027 είναι οι ακόλουθοι:

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη

Μέσω της προώθησης της Καινοτομίας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της στήριξης των Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων.

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη

Μέσω της προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Κυκλικής Οικονομίας, της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, της Βιοποικιλότητας, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων.

Μια-Ευρώπη-πιο-διασυνδεδεμένη

Μέσω της ανάπτυξης των Στρατηγικών Δικτύων Μεταφορών.

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική

Μέσω της στήριξης της Απασχόλησης, της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Κοινωνικής Ένταξης.

Μια-Ευρώπη-πιο-κοντά-στους-πολίτες

Μέσω της υλοποίησης έργων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προώθηση της Βιώσιμης και Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Αστικών και των μη Αστικών Περιοχών.

Η ΣΕΣ καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 11 και το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τον καθορισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), ενώ η έγκρισή της πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 με την απόφαση με αρ. C(2022)4774.

ΣΕΣ-2021-2027-1

Προγραμματικό Έγγραφο ​

Ιούνιος, 2022

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]