ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Τεχνική Βοήθεια

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονιστικού πλαισίου 2021-2027, χρηματοδοτικοί πόροι του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» δύναται να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και για τη διεξαγωγή λειτουργιών όπως, μεταξύ άλλων, προετοιμασία, κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή και επικοινωνία.

Για το σκοπό αυτό έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες Προτεραιότητες του Προγράμματος για παροχή Τεχνικής Βοήθειας (Προτεραιότητες 13-16). Σε κάθε Προτεραιότητα Τεχνικής Βοήθειας καταγράφεται ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι ενδεικτικές δράσεις που δύναται να υλοποιηθούν. Επιπλέον, καθορίζονται οι δυνητικοί Δικαιούχοι των εν λόγω δράσεων, οι οποίοι αποτελούν τους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος.

Για τον προγραμματισμό και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που έχουν κατανεμηθεί για Τεχνική Βοήθεια ετοιμάστηκε Σχέδιο Δράσης Τεχνικής Βοήθειας. Στο εν λόγω Σχέδιο παρουσιάζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, οι βασικές κατηγορίες δαπανών και ενδεικτική κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Ταμείο, Φορέα και κατηγορία δράσεων.

Σχέδιο-Δράσης-Τεχνικής-Βοήθειας-2021-2027-image

Σχέδιο Δράσης Τεχνικής Βοήθειας 2021-2027

Ιούλιος, 2023

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]